📌ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”📌

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.
นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมาย ส.อ. อรุณ ช่วยอุระชน และ นายไพศาล คำดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานขุดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล แปลงของ นายสมชาย จิ้มปุ๋ย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
(Visited 21 times, 1 visits today)