📌ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”📌

วัน พุธ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา14.00 น.
นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ติดตามความคืบหน้าหลังการขุดแปลงของนายสมหมาย นิยะบุตร หมู่ที่ 2 ต.ห้วยใหญ่ ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล“ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่แปลง 1 ไร่ สัดส่วน 1:1
(Visited 14 times, 1 visits today)