📌ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”📌

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา14.00 น.  นาง [...]

อ่านต่อ

📌ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”📌

วัน จันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.  นางเ [...]

อ่านต่อ

📌ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”📌

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. น [...]

อ่านต่อ

📌ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”📌

วัน พุธ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา14.00 น. นางเยาวรั [...]

อ่านต่อ