“ปฎิการ โคก หนอง นา โมเดล”

“ปฎิบัติการ โคก หนอง นา โมเดล”

 เมื่อวันที่ 3-17 พฤษภาคม 2564 นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ลงพื้นที่ครัวเรือน        เป้าหมาย กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”   9 ตำบล 56 หมู่บ้าน เพื่อตรวจแปลง ขนาด 1 ไร่ และ 3 ไร่  เพื่อกำหนดพื้นที่ ขอบเขตแปลง และปักหมุด ของครัวเรือนเป้าหมายดังกล่าว ทั้ง 9ตำบล

 

(Visited 72 times, 1 visits today)