ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล

♦♦วันพุธที่ 7 เมษายน  พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป♦♦
นายอนุชา ลิขิตพงค์ธร นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายสิทธิเดช กลิ่นเฟื่อง        นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางเยาวรัตน์   พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ร่วมการประชุมการติดตามงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ         พอเพียง  กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 6 times, 1 visits today)