ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล

♦♦วันพุธที่ 7 เมษายน  พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป [...]

อ่านต่อ

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล ร่วมกับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นางเ [...]

อ่านต่อ