เยี่ยมเยียนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โคก หนอง นา โมเดล ปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางเยาวรัตน์ [...]

อ่านต่อ