ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอดครงการและขอบเขตการศึกาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์ ของ บริษัท เหมืองแร่คุณธวัช จำกัด

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป [...]

อ่านต่อ