ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอหนองบัวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดประเภทและประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตรวิถี 

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นางเยา [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง ณ วัดบ้านคลอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นางเ [...]

อ่านต่อ