ติดตามการการเสริมสร้างการพัฒนาผู่นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ดำเนินการติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ของนายอำนาจ บุญนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยถั่วเหนือ

(Visited 21 times, 1 visits today)