สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว

จังหวัดนครสวรรค์

นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง

พัฒนาการอำเภอหนองบัว

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔