หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.บ้านหัวโคก หมูที่ 7  ตำบลนบพิตำ  อำเภอนบพิตำ

2.บ้านทุ่งใน  หมู่ที่ 8  ตำบลนบพิตำ  อำเภอนบพิตำ

3.บ้านห้วยพาน  หมู่ที่ 2  ตำบลกรุงชิง  อำเภอนบพิตำ

4.บ้านหวายช่อ  หมู่ที่ 11  ตำบลกรุงชิง  อำเภอนบพิตำ

5.บ้านตลาดจันทร์  หมู่ที่ 2 ตำบลกะหรอ  อำเภอนบพิตำ

6.บ้านอู่ทอง  หมู่ที่ 6  ตำบลกะหรอ  อำเภอนบพิตำ

7.บ้านวัดโท  หมู่ที่ 7  ตำบลกะหรอ  อำเภอนบพิตำ

(Visited 131 times, 1 visits today)