หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.บ้านเขาเหล็ก หมูที่ ๒  ตำบลนบพิตำ  อำเภอนบพิตำ เตรียมความพร้อม ” โคก หนอง นา โมเดล”

 

(Visited 154 times, 1 visits today)