สัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. บ้านนาแงะ หมู่ที่ 1  ตำบลนาเหรง  อำเภอนบพิตำ

2.บ้านวังเลา  หมู่ที่ 2  ตำบลนาเหรง  อำเภอนบพิตำ

3.บ้านในตูล  หมู่ที่ 4  ตำบลนาเหรง  อำเภอนบพิตำ

4.บ้านนบ  หมู่ที่ 1  ตำบลกรุงชิง  อำเภอนบพิตำ

(Visited 26 times, 1 visits today)