ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

อาสาพัฒนาชุมชน

       อาสาพัฒนาชุมชน คือ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมหมู่บ้านให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในหมู่บ้านหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “อช.” มีจำนวนหมู่บ้านละอย่างน้อย 4 คน โดยให้มีจำนวนชายหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

       ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับการเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้นำของอาสาพัฒนาชุมชนในตำบลหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “ผู้นำ อช.” มีจำนวน 2 คน  (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)

 

       บทบาทของ อช. และผู้นำ อช.

          เมื่อได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งแล้ว  อช.และผู้นำ อช. จะมีบทบาทสำคัญ 2  ลักษณะ ดังนี้

1.เป็นแกนนำในการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล โดยเป็นผู้ริเริ่ม สร้างสรรค์ ประสานงานและดำเนินการพัฒนาร่วมกับชาวบ้าน ซึ่งการที่ อช. และผู้นำ อช. เป็นคนในหมู่บ้านจึงทำให้เป็นผู้ที่รู้ดีกว่า อะไรเป็นปัญหาความต้องการของชาวบ้าน อะไรอยู่ในขีดความสามารถที่ชาวบ้านจะร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาความต้องการด้วยกันเองได้ หรือถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะขอความร่วมมือสนับสนุนจากใคร ที่ไหนได้บ้าง

2.เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน แม้ว่าเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจะเป็นนักพัฒนามืออาชีพที่มีความปรารถนาดี อยากให้ชาวบ้านมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ก็เป็นคนนอกหมู่บ้านจึงต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนจาก อช. และผู้นำ อช. ในด้านต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

      หน้าที่ของ อช. และผู้นำ อช.

          ตามบทบาทการเป็นนักพัฒนา ผู้คิดริเริ่ม สร้างสรรค์งานพัฒนาร่วมกับชาวบ้าน และเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน   อช. และผู้นำ อช.  จึงจำเป็นต้องมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.2547 (ข้อ 16 – 17 )  ดังนี้

หน้าที่ของ อช. (ระเบียบฯ ข้อ 16)

1) กระตุ้นให้องค์กรประชาชน รู้สภาพปัญหาของหมู่บ้าน และสามารถวางแผนงานเพื่อแก้ปัญหาได้เอง รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ริเริ่มและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา โดยเป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมัคร ตลอดจนองค์กรประชาชน และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ

3) ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน

4) เป็นผู้ประสานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่นๆ

5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่เวทีประชาคมคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหรือทางราชการมอบหมาย

       ภารกิจของ อช. ปี 2562

ทำอะไร       ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ทำกับใคร     ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. หรือ 30 ครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียง

ทำอย่างไร    สำรวจข้อมูล  จัดทำแผน  ปฏิบัติการ  ประเมินผล  ประชาสัมพันธ์

ทำเมื่อไหร่   มกราคม – มีนาคม       สำรวจข้อมูลจัดทำทะเบียน คร. เป้าหมาย 5 คร.  จัดทำแผนปฏิบัติการ

                       เมษายน – มิถุนายน     ออกเยี่ยมเยียน คร. เป้าหมาย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                      กรกฎาคม – กันยายน    ติดตามประเมินผลสรุปผล

                      ตุลาคม – ธันวาคม        รายงานผลประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ

(Visited 32 times, 1 visits today)