พช.นบพิตำ ประชุมทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยงเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

[...]
อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากเเหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

[...]
อ่านเพิ่มเติม