สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอนบพิตำ
หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช, 80160 เบอร์โทรศัพท์ 0-7530-7288

(Visited 1,525 times, 1 visits today)