สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 23 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 น.

นางสาวฐิติรัตน์ รสนู พัฒนาการอำเภอนบพิตำ และทีมงานสพอ.นบพิตำ ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมเอามื้อสามมัคคี “โคก หนอง นา โมเดล โดยมีครอบครัวพัฒนา 30 ครัวเรือน มาร่วมเรียนรู้กิจกรรมเอามื้อสามัคคี แปลงของนางยุบพดี เหลืองแก่ บ้านโรงเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.นบพิตำ ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
กิจกรรมเอามื้อสามัคคีทำให้ครัวเรือนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความสามัคคีร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การลงแขกแบบดั้งเดิมเพื่อลดค่าใช้จ่าย ทำผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
1. กิจกรรมปฏิบัติการห่มดินด้วยฟาง และร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร
2. กิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์แบบแห้ง ฟางและมูลสัตว์
3. แจกเมล็ดพันธุ์ผัก และก้อนเชื้อเห็ด
4. กิจกรรมสรุปบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครัวเรือน

น้ำตกกรุงชิง ต้นประสวยยิ่ง เด่นจริงคลองกลาย ค่ายลูกเสือจังหวัด เมืองประวัติโบราณ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564 Chang for good

(Visited 19 times, 1 visits today)