สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำร่วมกิจกรรม โครงการสานพลังเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำร่วมกิจกรรม โครงการสานพลังเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา

วันที่ 24 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 น.

นางสาวฐิติรัตน์ รสนู พัฒนาการอำเภอนบพิตำ ทีมงานสพอ. นางจิราวัลย์ ทองบัว ประธานกพสต.นาเหรง และคณะกรรมพัฒนาสตรีตำบลนาเหรง จัดกิจกรรม โครงการสานพลังเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม ณ บ้านนาเหรง หมู่ 3 ตำบลนาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
กิจกรรมที่ 1 ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสมโชค จักร์หรัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมกิจกกรม
กิจกรรมที่ 2 ฝึกฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐานดังนี้
1.ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก
2. ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์สังเคราะห์แสง
3. ฐานการเรียนรู้การทำน้ำยาล้างจาน
4. ฐานการเรียนรู้การทำฮอร์โมนไข่
5. ฐานการเรียนรู้ขยายพันธุ์พืช
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช
กิจกรรมที่ 4 การนำความรู้สู่ครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ซึ้งในแต่ละฐาน/กิจกรรมมีปราชญ์ชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้สาธิตแต่ละฐาน การอบรมครั้งนี้สร้างศักยภาพการ เสริมสร้างทักษะเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาตนเองได้

(Visited 11 times, 1 visits today)