โครงการสร้างพลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน น้อมนำศาสตรพระราชา

วันที่ 29 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ จัดโครงการสร้างพลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2564 ได้จัดกิจกรรม ดังนี้

  1. อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  2.   มอบประกาศเกียรติคุณผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)
  3. แข่งกีฬาสานสัมพันธ์ เปตอง
  4.  ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ และปลูกผักสวนครัว
  5. ปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด     ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน
(Visited 15 times, 1 visits today)