ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายสมเกียรติ  ไชยณรงค์  นักวิชาการพัฒฯาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ นางสาววลัยลักษณ์  หนูพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนางสาวชณัฎฐา  ตรีกำจร อาสาพัฒนา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และดูพื้นที่สำหรับพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง  ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ  จ.นครศรีธรรมราช

(Visited 28 times, 1 visits today)