่นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เยี่ยมเยียน ติดตามสนับสนุน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสุพิศ บุญทรง และนายจรินทร์ จันทร์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.นครศรีธรรมราช ได้ออกมาเยี่ยมเยียนติดตามให้การสนับสนุน กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2564 ในเรื่องการเตรียมความพร้อมครัวเรือน โคก หนอง นา โมเดล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน ตามแนวทางของกรมฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ

(Visited 9 times, 1 visits today)