วันที่ 28 มีนาคม 2562  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับการติดตามผลหลังดำเนินการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช  โดยนางสาวรัศม์ณิศชาช์ ศรีสุขใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

(Visited 25 times, 1 visits today)