ว่าที่ ร.ต.อุทัย ทาบทอง นายอำเภอนบพิตำ มอบเกียรติบัตร ผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับอำเภอ

ว่าที่ ร.ต.อุทัย ทาบทอง นายอำเภอนบพิตำ มอบเกียรติบัตรให้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข  บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกะหรอ และกลุ่มสตรีบ้านหัวทุ่ง ที่ชนะเลิศการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนางจารีย์ พรมหเกิด พัฒนากรอำเภอฯ ให้ข้อมูลผลการคัดสรรในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

(Visited 104 times, 1 visits today)