สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส.ต.ต.อุดมศักดิ์ กาญจนหิรัญ

พัฒนาการอำเภอนบพิตำ

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้"