สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวฐิติรัตน์ รสนู

พัฒนาการอำเภอนบพิตำ

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้"