สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางจารีย์ พรหมเกิด

พัฒนาการอำเภอนบพิตำ

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"