ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโนนไทย (ศจพ.อ.)

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดเก็บ จปฐ. ระดับ ตำบล ปี 2563

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนอำเภอ

ดาวน์โหลด