ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอโนนสุวรรณตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอโนนสุวรรณแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 56 หมู่บ้าน

1. โนนสุวรรณ (Non Suwan) 17 หมู่บ้าน
2. ทุ่งจังหัน (Thung Changhan) 14 หมู่บ้าน
3. โกรกแก้ว (Krok Kaeo) 12 หมู่บ้าน
4. ดงอีจาน (Dong I Chan) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอโนนสุวรรณประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนสุวรรณและบางส่วนของตำบลโกรกแก้ว
  • เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโกรกแก้ว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสุวรรณ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งจังหันทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงอีจานทั้งตำบล

งานประเพณีและแหล่งท่องเที่ยว

  งานสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ

ในงานมีขบวนแห่ตามคำขวัญของอำเภอและประกวดพืชผลทางการเกษตร อาทิ มันสำปะหลัง ผลไม้ ผ้าไหม โคนม ฯลฯ ซึ่งจะจัดขึ้นประจำทุกปีช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

  ชุมชนบ้านซับสมบูรณ์

เป็นชุมชนที่มีการเปิดแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น ชมสวนผลไม้ มีแหล่งนอนกลางเต็นท์ริมอ่างเก็บน้ำ

(Visited 2,457 times, 1 visits today)