จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปี 2566

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปี 2566
🔷️วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
✨️นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน (ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 ให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำอช.), ครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนา, เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโนนสุวรรณ, ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าระดับตำบล ดำเนินการเพาะปลูกขยายพันธ์ุและขยายผลเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่กลุ่มองค์กร/เครือข่าย/ผู้นำ/ประชาชน/ครัวเรือนตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ครัวเรือนด้อยโอกาส และสร้างเป็นเครือข่ายต่อไป
✨️โนนสุวรรณถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน งามตระการผ้าไหม บุญบั้งไฟน่าชม ดื่มนมโคพันธุ์ดี มากมียางพารา นักกีฬาโอลิมปิก
📸ข่าวโดย : ทีมข่าวสอพอออ.โนนสุวรรณ
#จังหวัดบุรีรัมย์
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

(Visited 14 times, 1 visits today)