จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ร่วม kick off ดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนสุวรรณ

จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.โนนสุวรรณ ร่วม kick off ดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนสุวรรณ
🗓วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และครัวเรือนในพื้นที่ตำบลดงอีจาน ร่วมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาล
ในการนี้นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวพร้อมประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปี 2566 ด้วย
✨️โนนสุวรรณถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน งามตระการผ้าไหม บุญบั้งไฟน่าชม ดื่มนมโคพันธุ์ดี มากมียางพารา นักกีฬาโอลิมปิก
📸ข่าวโดย : ทีมข่าวสอพอออ.โนนสุวรรณ
#จังหวัดบุรีรัมย์
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

(Visited 35 times, 1 visits today)