จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.โนนสุวรรณ ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลโนนสุวรรณ

จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.โนนสุวรรณ ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลโนนสุวรรณ
🔷️นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทีมพี่เลี้ยง ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายส่วนท้องถิ่น ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ภายใต้แนวทาง “แก้จนคนโนนสุวรรณ”
โดยครั้งนี้ลงพื้นที่ติดตาม และมอบสิ่งของ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามระบบ TPMAP ด้านความเป็นอยู่ ด้านสุขภาพและด้านรายได้ ในพื้นที่ตำบลโนนสุวรรณ ดังนี้
1. นางลำพัน ด่านกระโทก หมู่ที่ 2
2. นายสวัสดิ์ ผาทำ หมู่ที่ 10
3. นายวีระ วิจิตรศักดิ์ หมู่ที่ 8
4. นายสมพงษ์ โด่กระโทก หมูที่ 14
5. นายเพ็ง มีศรี หมู่ที่ 7
6. นายรวม วัชพืช หมู่ที่ 2 ในเขตเทศบาล
7. นายบุญช่วย ปักกะตา หมู่ที่ 2 ในเขตเทศบาล
✨️โนนสุวรรณถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน งามตระการผ้าไหม บุญบั้งไฟน่าชม ดื่มนมโคพันธุ์ดี มากมียางพารา นักกีฬาโอลิมปิก
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ
#จังหวัดบุรีรัมย์
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

(Visited 9 times, 1 visits today)