จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.โนนสุวรรณ ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลโกรกแก้ว

จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.โนนสุวรรณ ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลโกรกแก้ว
🔷️นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทีมพี่เลี้ยง ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายส่วนท้องถิ่น ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ภายใต้แนวทาง “แก้จนคนโนนสุวรรณ”
โดยครั้งนี้ลงพื้นที่ติดตาม และมอบสิ่งของ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามระบบ TPMAP ด้านความเป็นอยู่ ด้านสุขภาพและด้านรายได้ ในพื้นที่ตำบลโกรกแก้ว ดังนี้
1. นางวิมาลา ชำนาญพั่ว หมู่ที่ 1
2. นางสาวเรไร เสาวพันธ์ หมู่ที่ 8
3. นางสำราญ กิจติสากล หมู่ที่ 11
4. นางเพ็ญนภา ทองสะอาด หมูที่ 12
5. นางชิต ใจสว่าง หมู่ที่ 6
✨️โนนสุวรรณถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน งามตระการผ้าไหม บุญบั้งไฟน่าชม ดื่มนมโคพันธุ์ดี มากมียางพารา นักกีฬาโอลิมปิก
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ
#จังหวัดบุรีรัมย์
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

(Visited 9 times, 1 visits today)