ปุ๋ยหมักจากจุลินทรีย์หน่อกล้วยให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ

@พช.โนนสุวรรณ…..บุรีรัมย์
วันที่ 2 กันยายน 2564
……………………………….
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนางละเอียด วารูปสีดำ บ้านโนนสุริยา หมู่ที่15 ตำบลโนนสุวรรณ
………………………………..
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์
พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณได้มอบหมายให้นายธวิชัย พันงาม และนายณัฐชนน เลไธสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทุกตำบลลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนางละเอียด วารูปสีดำ ต.โนนสุวรรณอ.โนนสุวรรณ ทีมงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ดำเนินการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากจุลินทรีย์หน่อกล้วยให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ โดยใช้วัสดุของครัวต้นแบบ ที่มี ได้แก่ หน่อกล้วย น้ำหมัก กากน้ำตาล เป็นต้น โดยที่จุลินทรีย์หน่อกล้วย คือการนำหน่อกล้วยมาหมักให้ได้จุลินทรีย์ที่มี ประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการเกษตร เพราะในดินที่มีต้นกล้วยขึ้นจะเป็นดินที่ มีสภาพอุดมสมบูรณ์ มีจุลินทรีย์ที่มี ประโยชน์ต่อพืชสามารถนำจุลินทรีย์มา ปรับสภาพดินให้เหมาะต่อการ เจริญเติบโตของพืช
อีกทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช่วยปรับ สภาพน้ำให้มีความเหมาะสม ชลอการ เน่าเสียของน้ำแม้มิใช่การบำบัดน้ำเสีย โดยตรง แต่ใช้หลักการนำเอาจุลินทรีย์ ชนิดดี มีประสิทธิภาพไปแย่งอาหาร (ของเสียจากสัตว์น้ำและเศษอาหารที่ สัตว์น้ำกินไม่หมด) จากจุลินทรีย์ที่มีอยู่ ตามธรรมชาติในน้ำที่กำลังจะเน่า หรือ ในนำ้เสีย สกัดก้ันการเจริญเติบโตของ จุลินทรีย์ธรรมชาติที่เป็นสาเหตุของน้ำเน่าเสียได้ โดยยึดตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
…………………………..
สรุปผลจากการดำเนินงาน
-ได้จุลินทรีย์หน่อกล้วยไว้บำรุงพืชผักสวนครัว จำนวน 500 ลิตร
…………………………
ทีมข่าว: สพอ.โนนสุวรรณ

(Visited 7 times, 1 visits today)