ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@สพอ.โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอำเภอโนนสุวรรณ
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ
พร้อมด้วย นายณัฐชนน เลไธสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
โดยมี นายชาตรี ฉิมพรัตน์ นายอำเภอโนนสุวรรณ เป็นประธานที่ประชุม มีวาระการประชุมดังนี้
1.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอโนนสุวรรณ ประเภท เงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 2 โครงการ คือ
1.1 โครงการปลูกแตงกวา เพื่อจำหน่าย หมู่ที่ 4 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ งบประมาณขอกู้ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
1.2 โครงการปลูกเผือกหอม หมู่ที่ 5 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ งบประมาณขอกู้ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2.คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโนนสุวรรณได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอโนนสุวรรณ
ประเภท เงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 1 โครงการ โครงการ สตรีโนนสุวรรณ ขับเคลื่อนลายผ้าพระราชทาน
“ผ้าลายขอจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” งบประมาณ 129,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3.การบริหารจัดหารหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยในพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณมีลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 10 โครงการ
4.ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4)
และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 3)
ทีมข่าว : สพอ.โนนสุวรรณ
ภาพข่าว : นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(Visited 5 times, 1 visits today)