“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

🗺️จังหวัดบุรีรัมย์- สพอ.โนนสุวรรณ เอามื้อสามัคคี “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
🖌️วันที่ (22 ก.ค. 64) นายชาตรี ฉิมพรัตน์ นายอำเภอโนนสุวรรณ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่แปลงต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน แปลงของนายสมบัติ อ่อนน้ำคำ บ้านหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ
ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอโนนสุวรรณ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน
ทำกิจกรรมในรูปแบบของ “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังต่อไปนี้
1. การปลูกป่า 5 ระดับในพื้นที่ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเป็นการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ผลผสมผสานในพื้นที่ซึ่งมีการจัดแบ่งเป็นโซน
2. การห่มฟางคลุมดินตามหลักกสิกรรมธรรมชาติเพื่อเป็นการร่วมเรียนรู้การทำเกษตรตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
3. การทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์เพื่อลดต้นทุนจากการใช้สารเคมีและลดอันตรายที่เกิดจากสารเคมี
ทั้งนี้แปลงต้นแบบ โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้แปลงนายสมบัติ อ่อนน้ำคำ เป็นแปลงที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 3 ไร่ตามหลักภูมิสังคม เพื่อสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ซึ่งนางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ
ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน มาใช้กับการพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี
ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนและเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเก่า ๆ ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชุมชน”
และทั้งนี้ นายชาตรี ฉิมพรัตน์ นายอำเภอโนนสุวรรณ ได้กล่าวว่า “การเอามื้อสามัคคี ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการนำเอาวัฒนธรรมในการลงแขก
ซึ่งกำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทยมาเป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนและการจัดกิจกรรมยังเป็นการสร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เป็นตัวอย่าง
ให้ประชาชนได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นความยั่งยืน ในวิถีชีวิตในที่สุด”
ทีมข่าว : สพอ.โนนสุวรรณ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ

(Visited 1 times, 1 visits today)