ติดตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19))

คำขวัญ: โนนศิลาถิ่นน่าอยู่ แก้วกู่ชัยมงคลคู่เมือง ลือเลื่องเสมาหินยุคทวารวดี มากมีผักปลอดสาร

 นมัสการหลวงปู่ชม แหล่งอุดมป่าโคกห้วยทราย

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.

นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของดำรงชีวิตให้แก่

บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา ตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19)

โดยมีนายชยพล  อินทรสุภา นายอำเภอโนนศิลา  และ นางอุไร  พิทยกิตติวงศ์  พัฒนาการอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ด้วย

(ข่าว) สพอ.โนนศิลา-รายงาน

(Visited 12 times, 1 visits today)