สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสะอาด

จังหวัดอุดรธานี

นางพนิดา กุโรรัตน์

พัฒนาการอำเภอโนนสะอาด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน