ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองหญ้าปล้อง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน