โครงสร้างบุคคลากร

นางสุกัญญา ไชยพันธุุ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน พัฒนาการอำเภอหนองใหญ่
นางสาวโยธิวา มณีกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวแสงรวี บู่ทองจันทร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายจักรกริช รอบคอบ

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(Visited 186 times, 1 visits today)