ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาอำเภอหนองใหญ่

อำเภอหนองใหญ่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลคลองพลู ขึ้นกับอำเภอพนัสนิคม
ปีพ.ศ.2418 ได้โอนมาขึ้นกับอำเภอบ้านบึง ปีพ.ศ.2503ได้มีการย้ายภูมิลำเนาโดยการนำของอดีตกำนันประจวบ ศิริวรวาท จากตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง มาตั้งถิ่นฐานสร้างชุมชนมีชื่อว่า "บ้านหนองใหญ่" ขึ้นกับตำบลคลองพลู  ในปีพ.ศ.2518 จัดตั้งขึ้นเป็น กิ่งอำเภอ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2518 โดยแบ่งพื้นที่ตามตำบลคลองพลู และบางหมู่บ้านของตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง
ตั้งเป็นตำบลหนองใหญ่ ตำบลหนองเสือช้าง และตำบลคลองพลู เป็นเขตการปกครองของกิ่งอำเภอหนองใหญ่ขึ้นกับอำเภอบ้านบึง
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2524 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอหนองใหญ่เป็นอำเภอหนองใหญ่  วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2525 ทางราชการได้จัดตั้งตำบลเพิ่มอีก 2 ตำบล คือ ตำบลเขาซกและตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่จึงมีเขตการปกครอง 5 ตำบลจนถึงปัจจุบัน
เหตุที่เรียกว่า “อำเภอหนองใหญ่” เพราะแต่เดิมสภาพพื้นที่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอและตลาดหนองใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง ราษฎรในท้องถิ่นเรียกหนองน้ำนี้ว่า “หนองใหญ่” แต่ปัจจุบันตื้นเขินจนกลายเป็นที่ราบไปหมดแล้ว
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหนองใหญ่คนแรกคือ นายประสาร หน่อทอง เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2519

อำเภอหนองใหญ่มีพื้นที่ ๓๙๗.๕ ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ ๒๐๐๓
รหัสไปรษณีย์     ๒๐๑๙๐
ที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๙๐
พิกัด     13°9′24″N 101°22′0″E
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๒๑๙-๒๒๓
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ร้อนชื้น ฝนตกปานกลาง
อาชีพหลัก ได้แก่ ทำการเกษตร เช่น อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง มะม่วงหิมมพานต์
อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างทั่วไป
ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ (แม่น้ำ/บึง/คลอง) ได้แก่ สระหนองใหญ่ คลองวังใหญ่ คลองอ่างแก้ว

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอหนองใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด บนเส้นทางสายบ้านบึง-แกลง ระยะทาง ๕๑ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านบึงและอำเภอบ่อทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ่อทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวังจันทร์และอำเภอปลวกแดง (จังหวัดระยอง)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีราชาและอำเภอบ้านบึง

ความเป็นมาของกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ ๑๐ (ฉบับพิเศษ) เล่มที่ ๗๙ ตอนที่ ๘๙ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยแยกจากส่วนพัฒนาการท้องถิ่น กรมมหาดไทย นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ เป็น หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชนบท ด้วยวิธีการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเรียนรู้ร่วมกัน ในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น มีทัศนคติ ที่ดีในการร่วมมือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รู้จักสิทธิหน้าที่และปกครองตนเอง ได้ตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย โดยมี พัฒนากรเป็นข้าราชการหลัก ทำงานร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล เพื่อสร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชนในการ พัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

(Visited 87 times, 1 visits today)