โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง บ้านป่าแดง หมู่ 1 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

วันที่ 23-25 มีนาคม 2564 นางสุกัญญา ไชยพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน พัฒนาการอำเภอหนองใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล” และถอดบทเรียน การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนปฏิบัติการ มอบใบงาน และชี้แจงภารกิจผ่านกระบวนการ (AIC+SWOT) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับตำบลตามโครงการฯ แก่ผู้นำชุมชนตำบลห้างสูง จำนวน 15 คน ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าแดง ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

(Visited 11 times, 1 visits today)