โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่.3 บ้านหนองหญ้าปล้อง

นางสาวสุกัญญา ไชยพันธ์ นักวิชาการชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอหนองใหญ่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)  ดำเนินกิจกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564  กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มผุ้แทนครัวเรือนในหมู่บ้าน จำนวน 30 คน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาแม่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่.3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

(Visited 20 times, 1 visits today)