ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสายฝน เทียนงาม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองใหญ่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน