สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองใหญ่

จังหวัดชลบุรี

นางสุกัญญา ไชยพันธ์ุ

พัฒนาการอำเภอหนองใหญ่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

บริการของเรา