วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน รองคณะกรรมาธิการ คณะกรรมมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มทอผ้าบ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอ้อ

(Visited 26 times, 1 visits today)