การจัดฝึกอบรมกลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่าง บ้านสว่างพัฒนา หมู่ ๙ ตำบลหมากหญ้า โรงการเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสต

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่าน

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองวัวซอ ครั้งที่ 4

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ 2564  นายเอราวัณ รัตนเดชอุดม ปลัด [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา10.00 น. โครงการการน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต(way of life) ระดับอำเภอ

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา10.00 น. อำเภอหนองวัวซอ โดยนา [...]
อ่านเพิ่มเติม