นายวัชรากร แวงโสธรณ์

พัฒนาการอำเภอหนองวัวซอ

นางสาวฉลอม สิมมะลี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลน้ำพ่น ตำบลหนองวัวซอ

นายยอดชาย โนนคู่เขตโขง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองอ้อ ตำบลโนนหวาย

นางสาวสุภาวดี สิงห์จินดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง

นางจุฬา สุโคตรพรหมมี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองบัวบาน ตำบลหมากหญ้า

(Visited 836 times, 1 visits today)