ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองวัวซอ ครั้งที่ 4

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ 2564  นายเอราวัณ รัตนเดชอุดม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง พร้อมด้วย นายวัชรากร แวงโสธรณ์ พัฒนาการอำเภอหนองวัวซอและคณะกรรมการขับเคลื่อนบทบาทสตรี ประชุมบทบาทสตรี ครั้งที่ 4  โครงการเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

(Visited 18 times, 1 visits today)