สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองวัวซอ

จังหวัดอุดรธานี

นางบัวทอง สูงสุมาลย์

พัฒนาการอำเภอหนองวัวซอ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน