สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองวัวซอ

จังหวัดอุดรธานี

นายวัชรากร แวงโสธรณ์

พัฒนาการอำเภอหนองวัวซอ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน