พช. อำเภอหนองสูง ลงพื้นที่ออกติดตามแปลงของครัวเรือนต้นแบบ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00-12.00 น. นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอหนองสูง มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลหนองสูง ลงพื้นที่ออกติดตามแปลงหลังการดำเนินการขุดหนอง และคลองไส้ไก่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ของครัวเรือนเป้าหมาย นายณรงค์ แก้วศรีนวม หมู่ที่ 2 บ้านนาหนองแคน ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 15 times, 1 visits today)