พช.หนองสูง จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอหนองสูง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง ส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองสูง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) วิทยากรครูพาทำ และครัวเรือนต้นแบบ (HLM) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางนามกร คนหาญ บ้านคำพอก หมู่ 5 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง เปิดเผยว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งในเดือนนี้ถือเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนของจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานมาจัดกิจกรรมด้วยการเอามื้อสามัคคี เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการเกื้อกูล และแบ่งปัน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) ส่งผลให้เกิดวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข และสังคม ทางออกของประเทศที่จะรอดพ้นวิกฤติครั้งนี้ คือ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาปรับใช้และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายสมควร ประทุมชาติ พัฒนาการอำเภอหนองสูง เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีในวันนี้ เราได้ร่วมพลังกันปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ห่มดินตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ การเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช ปลูกพืช 5 ระดับ (ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน ไม้กินหัว), ปลูกป่า 3 อย่าง ให้ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ไม้กินได้ ไม้ใช้สอยในบ้าน ไม้เศรษฐกิจ และอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงการณรงค์ปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 บนพื้นที่แปลง โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน บนพื้นที่แปลง HLM ของ นางนามกร คนหาญ จำนวน 1 ไร่ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน โดยการมอบเมล็ดพันธุ์ ตราศรแดง (พริก กะเพรา ผักบุ้ง คะน้า ) พร้อมรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว และขยายผลรวมถึงพืชสมุนไพร ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโควิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด เช่น พริก มะนาว กระชายขาว กระชายดำ ขิง ข่า ตะไคร้ กระเพรา โหระพา เป็นต้น

กิจกรรมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์กร เครือข่ายภาคีพัฒนา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน และมีการแลกเปลี่ยนต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผัก สมุนไพร ระหว่างศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ระดับตำบล เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพื้นที่อำเภอหนองสูง โดยการจัดกิจกรรมนี้ อำเภอหนองสูง ได้ดำเนิน ไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

(Visited 22 times, 1 visits today)