สพอ.หนองเสือยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 1 ครั้ง

พช.ปทุมธานี ”

– ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.
– นางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์พัฒนาการอำเภอหนองเสือ
มอบหมายนางสาวกฤตยา วิสูตรโยธิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวฐิติมา สิทธิดำรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดำเนินการยืนยันยอดลูกหนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของยอดหนี้ค้างชำระ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๕

– ณ พื้นที่ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)