“สพอ.หนองเสือ ดำเนินโครงการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอหนองเสือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ “

เข้าชม 5 ครั้ง

()()()พช.ปทุมธานี
“สพอ.หนองเสือ ดำเนินโครงการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอหนองเสือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ “
()๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ : ๑๐.๐๐ น.
()นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ เป็นประธานและนางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ พร้อมคณะอนุกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ
()ร่วมดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและติดตามโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองเสือ ที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ขอเพื่อไปประกอบอาชีพและต่อยอดกิจการ ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติงบเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๑ โครงการและงบเงินอุดหนุน จำนวน ๑ โครงการ
()ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ ชั้น ๒ อำเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี
@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง()()()

(Visited 5 times, 1 visits today)